Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εφαρμογής WatchIt

Αυτή η εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της.

Περίληψη

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας. Ζητάμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Εφαρμογής. Κατά την εγκατάσταση της Εφαρμογής ζητάμε να δώσετε στη συσκευή σας δικαιώματα πρόσβασης της Εφαρμογής στις κάτωθι λειτουργίες της συσκευής: μικρόφωνο, κάμερα, επαφές, SMS, τηλέφωνο, τοποθεσία (μη συνεχής) και ειδοποιήσεις. Με το πέρας της επιτυχούς εγκατάστασης συλλέγουμε αυτόματα τα στοιχεία της συσκευής σας (μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της συσκευής, τύπος συσκευής, έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση Εφαρμογής) για λόγους τεχνικής υποστήριξης και στατιστικής επεξεργασίας.

1.Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει αυτή η Εφαρμογή υπάρχουν: άδεια πρόσβασης στις Επαφές, άδεια πρόσβασης στην κάμερα, άδεια εντοπισμού τοποθεσίας (μη συνεχής), άδεια χρήσης μικροφώνου, άδεια πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεφώνου, άδεια πρόσβασης στις υπηρεσίες SMS, και άδεια πρόσβασης στις ειδοποιήσεις.

Ολοκληρωμένα στοιχεία για κάθε είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα αυτής της πολιτικής απορρήτου ή με συγκεκριμένα κείμενα επεξηγήσεων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, σε περίπτωση Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της Εφαρμογής.

Εκτός εάν ορίζεται άλλως, όλα τα δεδομένα που ζητούνται από την παρούσα Εφαρμογή είναι υποχρεωτικά και η μη παροχή αυτών των δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη την παροχή της υπηρεσίας αυτής της Εφαρμογής.

Οποιαδήποτε χρήση άλλων εργαλείων παρακολούθησης από την παρούσα Εφαρμογή ή από τους κατόχους υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα Εφαρμογή εξυπηρετεί το σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας που απαιτείται από τον Χρήστη, εκτός από οποιονδήποτε άλλο σκοπό περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που αποκτήθηκαν, δημοσιεύθηκαν ή κοινοποιήθηκαν μέσω αυτής της Εφαρμογής και επιβεβαίωσαν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την παροχή των Δεδομένων στον Ιδιοκτήτη.

2.Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των Δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο Κάτοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την άνευ αδείας πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή των Δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους υποδεικνυόμενους σκοπούς. Εκτός από τον Ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Δεδομένα ενδέχεται να είναι προσιτά σε πρόσωπα που εμπλέκονται στη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομική υπηρεσία) ή τρίτα μέρη (όπως παρόχους υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρόχους φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής) που ορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως επεξεργαστές δεδομένων από τον κάτοχο. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον Ιδιοκτήτη ανά πάσα στιγμή.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με Χρήστες εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Οι χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Σημείωση: Σύμφωνα με ορισμένες νομοθεσίες, ο Κάτοχος μπορεί να επεξεργαστεί Προσωπικά Δεδομένα έως ότου ο Χρήστης αντιταχθεί σε τέτοια επεξεργασία (“opt-out”), χωρίς να χρειάζεται να βασιστεί σε συγκατάθεση ή σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές βάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν ισχύει, όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.
 • η παροχή Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με τον Χρήστη ή / και για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο Ιδιοκτήτης ·
 • η επεξεργασία σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει στην κατοχή του ο κάτοχος ·
 • η επεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης ή τρίτος.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα διευκολύνει τη διευκρίνιση της συγκεκριμένης νομικής βάσης που ισχύει για την επεξεργασία και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Τόπος

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας του Ιδιοκτήτη και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.

Επομένως:

 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του χρήστη διατηρούνται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η σύμβαση.
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων του Κατόχου διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Οι χρήστες μπορούν να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον Κύριο στα σχετικά τμήματα αυτού του εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον κάτοχο.
 • Ο κάτοχος μπορεί να έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την εν λόγω επεξεργασία, εφόσον η συναίνεση αυτή δεν αποσύρεται. Επιπλέον, ο Κάτοχος μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όποτε απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης ή κατόπιν εντολής μιας αρχής.

Μόλις λήξει η περίοδος διατήρησης, τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγραφούν. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων δεν μπορούν να εκτελεστούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης.

3.Οι σκοποί της επεξεργασίας

Τα δεδομένα που αφορούν τον χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον κάτοχο να παρέχει τις υπηρεσίες του, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Δικαιώματα Εφαρμογής για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και σχετικά με τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό στις αντίστοιχες ενότητες αυτού του εγγράφου.

Δικαιώματα Εφαρμογής για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Ανάλογα με τη συγκεκριμένη συσκευή του χρήστη, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να ζητήσει ορισμένες άδειες που της επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής χρήστη όπως περιγράφεται παρακάτω.

Από προεπιλογή, αυτές οι άδειες πρέπει να χορηγούνται από τον Χρήστη πριν από την πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες. Μόλις δοθεί η άδεια, μπορεί να ανακληθεί από τον Χρήστη ανά πάσα στιγμή. Για να ανακληθούν αυτές οι άδειες, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις ρυθμίσεις της συσκευής ή να επικοινωνήσουν με το τμήμα τεχνικής  υποστήριξης στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο παρόν έγγραφο.

Η ακριβής διαδικασία ελέγχου των αδειών εφαρμογής μπορεί να εξαρτάται από τη συσκευή και το λογισμικό του χρήστη.

Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση τέτοιων δικαιωμάτων ενδέχεται να επηρεάσει την εύρυθμη λειτουργία αυτής της Εφαρμογής.

Εάν ο Χρήστης παραχωρήσει κάποιες από τις άδειες που αναφέρονται παρακάτω, τα αντίστοιχα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την παρούσα Εφαρμογή.

Άδεια κάμερας : Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην κάμερα ή τη λήψη εικόνων και βίντεο από τη συσκευή.

Άδεια επαφών: Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε επαφές και προφίλ στη συσκευή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής καταχωρήσεων.

Άδεια μικροφώνου : Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση και την εγγραφή ήχου μικροφώνου από τη συσκευή του χρήστη.

Άδεια τηλεφώνου : Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε πλήθος χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την τηλεφωνία. Αυτό επιτρέπει, για παράδειγμα, πρόσβαση μόνο για ανάγνωση στην κατάσταση “τηλεφώνου”, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπει την πρόσβαση στον αριθμό τηλεφώνου της συσκευής, τις τρέχουσες πληροφορίες για το κινητό δίκτυο ή την κατάσταση τυχόν συνεχιζόμενων κλήσεων.

Άδεια ακριβούς θέσης (μη συνεχής) : Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην ακριβή τοποθεσία του χρήστη. Αυτή η εφαρμογή μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να μοιράζεται δεδομένα τοποθεσίας χρήστη για να παρέχει υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία. Η γεωγραφική θέση του χρήστη καθορίζεται με τρόπο που δεν είναι συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο για αυτή την Εφαρμογή να αντλήσει την ακριβή θέση του Χρήστη σε συνεχή βάση.

Άδεια υπενθύμισης : Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στην εφαρμογή «Υπενθυμίσεις» στη συσκευή του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης, προσθήκης και κατάργησης καταχωρήσεων.

Άδεια SMS : Χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε λειτουργίες που σχετίζονται με τα μηνύματα του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής, λήψης και ανάγνωσης SMS.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιούν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Άδειες συσκευής για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (αυτή η Εφαρμογή) : Αυτή η Εφαρμογή απαιτεί ορισμένα δικαιώματα από τους χρήστες που της επιτρέπουν να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της συσκευής χρήστη όπως συνοψίζονται εδώ και περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο. Συλλογή προσωπικών δεδομένων: γεωγραφική θέση., Άδεια επαφών, Άδεια μικροφώνου, Άδεια τηλεφώνου, Ακριβής άδεια τοποθεσίας (μη συνεχής), Άδεια υπενθυμίσεων και άδεια SMS.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης συσκευής : Αυτή η εφαρμογή μπορεί να παρακολουθεί τους χρήστες, αποθηκεύοντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής τους, για στατιστική επεξεργασία ή για αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών.

Αναγνώριση χρήστη μέσω ενός καθολικά μοναδικού αναγνωριστικού (UUID) : Αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρακολουθήσει τους χρήστες αποθηκεύοντας ένα αποκαλούμενο γενικά μοναδικό αναγνωριστικό (ή βραχύ UUID) για λόγους στατιστικής επεξεργασίας ή για αποθήκευση προτιμήσεων χρηστών. Αυτό το αναγνωριστικό δημιουργείται κατά την εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής, εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ της εκκίνησης εφαρμογών και των ενημερώσεων, αλλά χάνεται όταν ο χρήστης διαγράψει την εφαρμογή.

4.Δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζονται από τον Ιδιοκτήτη. Ειδικότερα, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να κάνουν τα εξής:

 • Ανάκληση της συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας των δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στην ειδική ενότητα παρακάτω.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν επεξεργάζονται δεδομένα από τον Ιδιοκτήτη, να ενημερωθούν σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να αποκτήσουν αντίγραφο των υπό επεξεργασία δεδομένων.
 • Επαλήθευση και διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητούν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να περιορίζουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευση τους.
 • Διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή κατάργηση με άλλο τρόπο. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, υπό ορισμένες συνθήκες, να απαιτήσουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Ιδιοκτήτη.
 • Λήψη των δεδομένων και μεταφορά σε άλλον ελεγκτή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα τους σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, αν είναι τεχνικά εφικτό, να τα διαβιβάζουν σε άλλο ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα Δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα μέσα και ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε μια σύμβαση την οποία ο Χρήστης αποτελεί μέρος ή στις προ-συμβατικές υποχρεώσεις του.
 • Κατάθεση καταγγελίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.

Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας

Όταν τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ο Ιδιοκτήτης ή για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει ο Ιδιοκτήτης, οι Χρήστες μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή την επεξεργασία παρέχοντας λόγο που σχετίζεται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους και η οποία δικαιολογεί την ένσταση.

Ωστόσο, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν τα προσωπικά τους δεδομένα υποβληθούν σε επεξεργασία για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν σε αυτή τη μεταποίηση ανά πάσα στιγμή χωρίς να παρέχουν καμία αιτιολόγηση. Για να ενημερωθούν αν ο Κάτοχος επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, οι Χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές ενότητες αυτού του εγγράφου.

Πώς να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα

Οποιεσδήποτε αιτήσεις για άσκηση δικαιωμάτων χρήστη μπορούν να απευθύνονται στον κάτοχο μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το έγγραφο. Αυτά τα αιτήματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν και θα παραπεμφθούν από τον Ιδιοκτήτη όσο το δυνατόν νωρίτερα και πάντοτε μέσα σε ένα μήνα.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νόμιμη ενέργεια

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νομικούς σκοπούς από τον Ιδιοκτήτη στο Δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε ενδεχόμενες νομικές ενέργειες που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών. Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι μπορεί να υποχρεωθεί ο Κάτοχος να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αυτή η Εφαρμογή μπορεί να παρέχει στον Χρήστη πρόσθετες και συμφραζόμενες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτου μέρους μπορούν να συλλέγουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με αυτήν την εφαρμογή (αρχεία καταγραφής συστήματος) και να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα προσωπικά δεδομένα (όπως η έκδοση του λειτουργικού συστήματος).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή ή την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μπορούν να ζητηθούν από τον Κύριο ανά πάσα στιγμή. Ανατρέξτε στις πληροφορίες επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Πώς χειρίζονται τα αιτήματα μη παρακολούθησης (Do Not Track)

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει τα αιτήματα μη παρακολούθησης. Για να προσδιορίσετε εάν κάποια από τις υπηρεσίες τρίτου μέρους χειρίζεται διαφορετικά αυτά τα αιτήματα, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου

Ο Κύριος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας τους Χρήστες της σε αυτή την Εφαρμογή ή / και – εφόσον αυτό είναι τεχνικά και νομικά εφικτό – στέλνοντας ειδοποίηση στους Χρήστες μέσω οποιωνδήποτε πληροφοριών επικοινωνίας διαθέσιμο στον Ιδιοκτήτη. Συνιστάται να επισκέπτεστε συχνά το συγκεκριμένο μέρος της Εφαρμογής, ελέγχοντας την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναγράφεται στις Νομικές Πληροφορίες.

Σε περίπτωση που οι αλλαγές επηρεάζουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που εκτελούνται με βάση τη συγκατάθεση του Χρήστη, ο Κάτοχος θα συλλέξει νέα συγκατάθεση από τον Χρήστη, όπου απαιτείται.

5.Ορισμοί και νομικές αναφορές

Προσωπικά δεδομένα (ή δεδομένα)

Οποιεσδήποτε πληροφορίες που άμεσα, έμμεσα ή σε σχέση με άλλες πληροφορίες – συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης – επιτρέπουν την αναγνώριση ή την αναγνώριση ενός φυσικού προσώπου.

Δεδομένα χρήσης

Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από αυτή την εφαρμογή περιλαμβάνουν: το μοναδικό αριθμό αναγνώρισης της συσκευής, τον τύπο της συσκευής, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο Χρήστης και την έκδοση της Εφαρμογής

Χρήστης

Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την Εφαρμογή, το οποίο πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση για χρήση της Εφαρμογής από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει εκχωρηθεί η άδεια χρήσης της Εφαρμογής και στο οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία καταχωρήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της Εφαρμογής.

Υποκείμενο δεδομένων

Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαστής δεδομένων (ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα εξ ονόματος του ελεγκτή, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ελεγκτής δεδομένων (ή ιδιοκτήτης)

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που αφορούν τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της Αίτησης. Ο ελεγκτής δεδομένων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι ο κάτοχος αυτής της εφαρμογής.

Αυτή η Εφαρμογή

Τα μέσα με τα οποία συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη.

Υπηρεσία

Η υπηρεσία που παρέχεται από την παρούσα Εφαρμογή όπως περιγράφεται στους σχετικούς όρους (εφόσον υπάρχουν) και σε αυτήν την εφαρμογή.

Νομικές πληροφορίες

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καταρτίστηκε από τη Useappility ΙΚΕ  στις 25/5/2018 με βάση διατάξεις πολλών νομοθεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Άρθρων 13/14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων).

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετίζεται αποκλειστικά με την παρούσα Eφαρμογή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν έγγραφο.

6.Επικοινωνία

Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι:

Useappility ΙΚΕ

Κορομηλά 13,

54645 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. +2300 811140

e-mail: mail@useappility.com

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mail@useappility.com, εάν επιθυμείτε να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας. Σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην συλλογή των δεδομένων σας, η υπηρεσία μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη σε εσάς. Μετά την άρνησή σας, η μελλοντική χρήση της Εφαρμογής μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Skip to content